08 дек. 2023 г.

Блажени, които ходят в Господния закон

Блажени онези, които ходят в закона на Господа…
и пазят изявленията Му.
Псалом 119:1-2

Във всяка област на живота има закони. Цялата вселена е в хармония, защото се управлява от природни закони. Всяка област на човешкото общество има свои закони: в математиката, в химията, във физиката, във всяко министерство, в училищата, в университетите. Всяко предприятие, всяка кооперация, фондация, жилищен блок семейство имат свои устави, наредби за вътрешния ред. Всяка държава си има свои закони.

В Божието слово се намира законът за отношенията между Бога и човека, но и за отношенията между хората. Обикновено законите са създадени, за да улеснят, да подобрят взаимоотношенията, да има ред и безопасност, а не безредие. Законите дават права, но също така те изискват и задължения. Ако имаме само права, ще настъпи бъркотия, анархия, ако имаме само задължения – това е диктатура.

Ако се наруши някой природен закон, настъпва катастрофа. Например, ако се наруши генерално законът за земното притегляне, тогава ще се разхвърчим извън земята. Затова всеки разумен човек се съобразява с природните закони.

Когато нарушим библейските закони, това е грях, следствието на което е страдание, наказание, духовна смърт. Като християни сме длъжни не само да спазваме библейските закони, но също така и държавните. Божието слово казва да се покоряваме на властите, защото те са отредени от Бога и който се противи на властите, противи се на Божията наредба (Рим. 13:1-5).

Подчинението на всички закони безусловно ли е за християните? Има ли понякога изключения? Да, когато някой закон противоречи на библейските принципи. Например, днес в някои страни има закон, според който всеки свещенослужител, който откаже да бракосъчетае хомосексуални двойки, се наказва  със затвор. Естествено, че богобоязливите свещенослужители няма да се подчинят на такъв закон, защото е в абсолютно противоречие с Божието слово.

Добър пример имаме от апостолите, когато властите ги затварят в тъмница и им забраняват да благовестват. Тогава апостолите казват: „Подобава да се покоряваме на Бога, а не на хората“ (Деян. 5:29). И те не престават да благовестват, макар че понасят наказание.

Светските власти невинаги се покоряват на Божия закон, затова и техните закони понякога противоречат на божествените закони. Пълна хармония между държава и власт имаше в Израил, когато Бог управляваше народа директно чрез пророците си. В момента, когато израиляните отхвърлиха Божието пряко ръководство и пожелаха да имат цар, започна разминаването на Божията воля и човешката (царската) воля. Макар че Бог бе заповядал всеки цар да направи препис от Божия закон, да го чете редовно и да съобразява управлението си с него, повечето царе не изпълняваха това изискване. Резултат на това беше създаването на закони, които се разминаваха с Божията воля. Затова псалмопевецът пита: „Ще има ли с Тебе общение тронът на беззаконието, който е хитър да върши зло чрез закон? Те се опълчват срещу душата на праведния и осъждат невинна кръв“ (Пс. 94:20-21).

Данаил и тримата момци са за пример именно в това как (светските), когато държавните закони противоречаха на Божествените, те не им се покориха, за което си понесоха последствията.

По принцип човешките закони са несъвършени, затова постоянно се допълват и променят. Само законите, които Бог е създал, са неизменни. Да вземем за пример природните закони. Откакто са създадени, те не се променят, защото Бог ги е създал съвършени. И ако само нещо малко в тях се наруши, ще настъпи катастрофа. Това се отнася за всички области на природата – астрономия, физика, химия, биология. А моралните, нравствените и духовните закони? Тези, които Бог е дал и са записани в Библията? Те също са неизменни, вечни. Това, което е записал Мойсей, същото Исус чете в храма. И същото четем ние днес в нашите библии. То е валидно и днес – векове след това, но то ще бъде валидно и докато свят светува.

Много от човешките закони имат за основа божествените закони, но в повечето случаи, пречупени през човешкото разбиране и морал. Което е причина за несъвършенството на човешките закони, защото се влияят от човешките разбирания, а те постоянно се изменят. Затова човешките закони са не само несъвършени, но понякога противоречат на божествените закони. Божествените закони съществуват без промяна от създаването им и ще съществуват в същия вид, докато съществува светът. Бог казва: „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат“ (Марк 13:31). Това, което Бог е създал, е съвършено и няма нужда от корекции. Божиите закони са валидни за всеки човек. Много важно е ние, християните, да внимаваме да не се отклоним от божествените морални и духовни закони. Да не се повлияем от днешните така наречени „модерни“ морални и духовни закони, които са много далече от библейските поради заблудата, че библейският морал и принципи са остарели.

За нас, християните, библейският закон е божествен закон. Той е задължителен за Божиите чада, независимо в какво време живеем и при какво обстоятелства. Библията казва, че прелюбодейството е грях и това важи както за днес, така и до свършека на света. Този закон остава непроменен, въпреки че днес много хора не смятат това действие за грях.

Нека кажем като Давид: „Законът Господен е съвършен, възвръща душата; изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия; повеленията Господни са прави, веселят сърцето; заповедта Господня е свела, просвещава очите; страхът от Господа е чист, пребъдва вечно; присъдите Господни са истинни и без изключение справедливи“ (Пс. 19:7-9). Затова за мене те са „желателни повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита“ (Пс. 19:10).

Similar Posts