03 юни 2023 г.

Дарения

Редакцията на в. „Зорница“ приема дарения за целите на издаването на вестника и поддържането на интернет страницата. Бъдете съработници на най-старото българско периодично издание! Ще бъдем благодарни, ако обмислите с молитва да бъдете спомоществователи на изданието!

| Българско евангелско дружество
| IBAN: BG84 BPBI 7942 1021 9606 01
| BIC: BPBIBGSF 

Дарения се приемат също така и лично в редакцията. За целта се обърнете към нас на следните контакти:

 • адрес: Вестник ЗОРНИЦА, ул. Осогово 86, София 1303
 • ел. поща: vestnik.zornitsa@gmail.com
 • телефон: 0892-250-517 (Влади Райчинов)

Всички финансови постъпления се заприходяват в банковата сметка на Българско евангелско дружество (БЕД), което е официалният издател на вестник Зорница. Даренията, постъпленията и плащанията се извършват според изискванията на българското законодателство с помощта на професионален счетоводител, а финансовите ревизии се отчитат пред общото събрание на Българско евангелско дружество всяка година. Основната финансова отговорност се носи от председателя на БЕД.

Още от самото си начало вестник Зорница е съществувал именно благодарение на своите читатели! Искрено ви благодарим за оказаната подкрепа през годините и прославяме Бога заради вас.

Нека заедно и занапред да поддържаме огъня на издателското дело чрез страниците на Зорница!

Similar Posts

46 thoughts on “Дарения
 1. Hey There. I found your blog using msn. This is ann exyremely wellwritten article. I’ll make ssure to bookmark it andd come back to readmore of your useful information. Thanbks for the post.I’ll certainly return.

 2. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 3. Wonderful site. Lots of useful info here. I’msending it to some friends ans additionally sharing in delicious.And obviously, thank you on your effort!It’s awesome designed for me to have a website, which is good in support of my knowledge.thanks admin

 4. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

 5. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

 6. Thanks for the feedback! That’s an interesting point. I suppose there are many reasons, internal and external, why we do not accomplish all that we might. Regardless, I am thankful for the Lord’s grace in that. Thanks again!

 7. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 8. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

 9. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 10. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 11. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 12. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 13. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 14. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 15. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 16. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

 17. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 18. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 19. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 20. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *