21 май 2022 г.

Абонамент

Всеки месец хартиеното издание се получава от над 900 абонати, а в допълнение към това „Зорница“ се разпространява в редица църкви и книжарници из страната. Присъствието на вестника в Интернет (zornitsa.bg) и във Фейсбук (facebook.com/vestnikzornitsa) има за цел непрекъснато да разширява читателската ни аудитория, прехвърляйки мост към младото поколение.

 

Вестникът може да се получава по два начина: с личен или с групов абонамент.

 • ЛИЧЕН АБОНАМЕНТ – през Български пощи
  За да се абонирате лично, се обърнете към местния пощенски клон.
  Каталожният номер на „Зорница“ е № 312. Уведомете служителите в пощата, че „Зорница“ е месечно издание.
 • ГРУПОВ АБОНАМЕНТ – през редакцията, пакетно най-малко 10 броя
  Редакцията приема и групови абонаменти. За да абонирате групово църквата си или офиса, се свържете с нас.

Препоръчай „Зорница“ на познати! Подари абонамент някому!
Увеличи груповия ви абонамент! Събери дарение за вестника!
Зорница се нуждае от духовна и материална подкрепа!
Бъди наш партньор в Благовестието!

Similar Posts

One thought on “Абонамент
 1. Ηellо аll, guyѕǃ Ι know, my meѕsage mау be toо ѕреcifіс,
  Βut my ѕiѕtеr found nicе mаn here аnd theу mаrrіеd, so how аbоut me?ǃ 🙂
  Ι аm 26 yеarѕ old, Νatalia, frоm Ukraіne, I know Englіѕh and Gеrmаn lаnguаgeѕ аlso
  Αnd… Ι have specifіс dіѕeаѕe, named nymрhomаniа. Ԝho know whаt іѕ this, cаn undеrstаnd me (bеtter to ѕaу іt іmmеdiаtеly)
  Аh yes, Ι coоk verу tаsty! and I lоve not only cоok ;))
  Im rеal girl, nоt prоѕtitute, and lооking fоr ѕеrіоus and hot relаtіоnѕhіp…
  Αnywaу, you cаn find my рrofіlе hеre: http://fittenal.tk/user/34273/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.