23 юни 2024 г.

Великата тайна на благочестието

И без противоречие – велика е тайната на благочестието:
Този, „Който бе явен в плът, потвърден чрез Духа, видян от ангели,
проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава“ (І Тим. 3:16).

 

Благочестието! Защо се загуби този бисер на християнството? Как и къде да го намерим?

Днес не е модерно да си благочестив. Като че ли тази дума изчезна от речника на българина. Може би защото благочестивите хора са рядкост. Те се смятат за изостанали и ограничени. Нечестието завладява все повече и повече територии в човешките сърца и пред съвременния човек стои изкушението да подражава на нечестивите. На пръв поглед те преуспяват (Пс. 73:12). Така например се шири разбирането, че за да преуспееш, трябва непременно да излъжеш, да откраднеш, да дадеш подкуп и т. н. Беззаконието се узакони и стана нещо съвсем обичайно. И никак не е чудно, че повече от всякога човешките сърца са обладани от страх и очакване на поредното зло, което ще се случи. Несигурността за самите нас и за бъдещето на децата ни расте.

В древността Бог погледна и видя, че нечестието се умножава. Всичко в човешките мисли беше постоянно само зло (Бит. 6:5). Хората приемаха заслуженото въздаяние за своето нечестие. Там, където няма чистота, няма и бъдеще, всичко се разлага. Затова и семействата, и цялото ни общество се разпадат – благочестивият Бог е изхвърлен от човешките сърца и е заместен от нашето Аз.

След като Бог напусна човека с Духа Си (Бит. 6:3), Негово обиталище стана скинията, а по-късно и храмът. Построявайки храма, Соломон стана изразител на човешката мечта – Бог отново да дойде на земята между хората (ІІ Лет. 6:18). Тази тайна, премълчавана от вечни времена, беше разкрита чрез Христос. Предвечното Божие Слово стана плът (Йоан 1:14). В І Тим. 3:16 ап. Павел посочва шест факта за въплътеното Слово.

„Бе в плът“

Известни са четири начина за създаване и възпроизвеждане на човеците. Първо, Бог създаде човек от пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание (Бит. 2:7). Божията воля беше човек да има общение със своя Създател и да бъде добър настойник на творението. На второ място, Бог създаде Ева от реброто на Адам, за да бъде негов помощник (Бит. 2:21-23). От тук нататък хората, съгласно Божията повеля (Бит. 1:28), започнаха да се размножават по естествения начин – чрез участието на двата пола.

След като създаде човека, Бог ходеше всеки ден из Едемската градина и разговаряше с него. Поради своеволието си човек загуби много неща, едно от които се оказа фатално – общението с Бога. Само там, където има чистота и святост, са възможни общение и сътрудничество. Това е видно от факта, че Бог, за да изпълни Своя план, потърси една чиста девица, Мария, от която се роди Спасителят Христос. Това е последният и уникален начин за появата на Човека Исус Христос – въплъщението („Бог, Който прие човешка плът“, Фил. 2:5-8).

Бог беше дал обещанието за Спасителя още в Бит. 3:15, когато се обърна към змията: „Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.“ Ето го „прозореца“ на Божия план. Това обещание показва пътя за изпълнението му – въплъщението. Раждане от жена без участието на мъжкия пол – ето я великата тайна на Божието благочестие, святост и правда! Изпълниха се думите, казани чрез пророк Исая: „Затова сам Господ ще ви даде знамение: ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил“ (Ис. 7:14).

От момента на грехопадението всеки човек се раждаше с генетично обременена плът, т.е. нямаше човек без грях. Ап. Павел заявява: „Няма праведен нито един… всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римл.3:10,23). „У мен… в плътта ми, не живее доброто“ (Римл. 7:18). Нямаше Адамов наследник с благочестива плът. Поради тази причина Бог изискваше от грешния човек жертви, които изкупуваха вината за греха. Всички те обаче сочеха към Божия Агнец, Господ Исус Христос. Когато Йоан Кръстител Го видя, идещ към реката Йордан, каза: „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!“ (Йоан 1:29).

Само един, който е абсолютно чист, свят и без недостатък, може да се натовари с греховете ни. Исус беше заченат от Светия Дух. Това ни изправя пред факта на въплъщението – раждане от жена без участието на мъж. За никоя друга девица не е казано, че ще зачене и ще роди син. Детето Исус беше единственото дете без земен баща, а Йосиф – единственият съпруг, свидетел на такова знамение. Какво искаше да направи Бог в Своята премъдрост? Чрез жената човек съгреши, но за да не е повече презирана и подигравана, тя ще бъде използвана като проводник, чрез който по плът ще дойде Спасителят на света.

„Потвърден чрез Духа“

В Стария завет се казва, че едно дело ще се потвърди от двама или трима свидетели. В земния Си живот Христос на три пъти беше изявен и потвърден като Бог. След като Исус се кръсти в реката Йордан и излезе от нея, Светият Дух в телесен образ като гълъб слезе на рамото Му. В същия миг се чу глас от небесата: „Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение“ (Мат. 3:17). След това на планината на Преображението облак засени тримата ученици и отново се чу същият глас (Мат. 17:5). Последното и най-важно доказателство беше възкресението Му. Бог Отец не допусна тялото на Христос да види изтление, защото в Него нямаше грях. „По Духа на святост (Исус) беше обявен със сила като Божи Син чрез възкресението от мъртвите“ (Римл. 1:4).

„Видян от ангели“

Ангелите съпътстваха Исус през целия Му живот. Ангел Гавраил даде вестта на Мария. Ангелът се яви и в съня на Йосиф и му каза „да не се бои да вземе жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух“ (Мат. 1:20). По-късно хор от ангели тържествено възвести Исусовото рождение. След това ангелите Го съпровождаха в пустинята. Ангелите бяха и при Неговия гроб. Те бяха и при Възнесението, когато се обърнаха към смутените ученици: „Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето“ (Деян. 1:11).

„Проповядван между народите“

Тайната на благочестието е проповядвана в продължение на 2000 години и е устояла на всички атаки от силите на нечестието. Христовото благовестие е чисто и свято. Вестта за Христос се разнася като аромат от чисто и неподправено миро. Благочестието има цена и това са гоненията и страданията заради Христос (ІІ Тим. 3:12). Мнозина са заплатили тази цена, като не са се страхували за себе си, а са пожертвали времето, силите, средствата, дори и живота си, за да проповядват Христос. И днес повече от всякога тази тайна на благочестието трябва да се проповядва по целия свят, защото благовестието е Божия сила за спасение на всеки, който вярва.

„Повярван в света“

„Бог иска да се спасят всички човеци и да стигнат до познание на истината“ (І Тим. 2:4,5). Христос е достоен за нашето пълно доверие. В Библията откриваме много потвърждения: „Може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях“ (Евр. 7:25). Повярвай в Христа! Той е тайната на благочестието: „тайна, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии“ (Кол. 1:26). „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш“ (Римл. 10:9).

„Възнесен в слава“

Бог Отец не само възкреси Сина Си, но и Го възнесе в небесата. Исус бе прославен със славата, която имаше преди създанието на света (Йоан 17:5). Исус вече не е бебето в яслата, а прославеният Божи Син, стоящ отдясно на престола на Бог Отец. След като се възвиси до Божията десница, Господ Исус Христос взе обещания Свят Дух и Го изля на земята върху повярвалите (Деян. 2:33). Роди се Църквата – чистата девица на Христос (ІІ Кор. 11:2). Това беше и крайната цел на Бога във Въплъщението – да придобие един свят народ, чрез който да възвестява тайната на благочестието. Чрез въплъщението Бог слезе при хората, като напусна предвечната си слава. Но Въплъщението не беше в състояние да възвиси човека до Бога. Синът дойде на земята не да живее между нас, а да умре за нас и по този начин да ни спаси от греха и да ни приведе при Бога. Това е превъзходният път, който ни разкри Христос.

Бог е открил Христос – тайната на благочестието – на мнозина. След като Исус се роди, Бог се яви на овчарите, останали на нощна стража. Те дойдоха бързо при яслата и намериха Младенеца с Мария и Йосиф (Лука 2:15). Нека и ние се спрем със смирение и нека кажем: велика е тайната на благочестието! Бог се откри и на мъдреците. Водени от звездата, те стигнаха до Витлеем и там намериха тайната на благочестието. Това изпълни сърцата им с мир и радост. Кой не се радва, когато разкрие някаква тайна? Трябва да сме благодарни, че Бог сам ни разкри великата тайна на благочестието. Нека с благоговение и преклонение да кажем: „Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, че си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно. Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец никой не знае кой е Синът; и никой не знае кой е Отец освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие. И като се обърна към учениците, каза им насаме: Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.“ (Лука 10:21-23). Симеон, онзи праведен и благочестив човек от Йерусалим, който чакаше Утехата на Израил и на когото беше Светият Дух, видя Спасителя. На него беше открито… че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник (Лука 2:25-26). Симеон взе на ръце детето Исус, внесено в храма, и благослови Бога. Но блажени са и ушите, които чуват Божия глас! Елисавета, праведната и благочестива слугиня на Господа, щом чу поздрава на Мария, се зарадва чрез Светия Дух и бебето в утробата ѝ заигра. Тя чу, позна и видя тайната на благочестието, скрита в утробата на Мария. Елисавета възкликна със силен глас: „Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е тази чест – да дойде при мен майката на моя Господ?“ (Лука 1:42,43).

Скъпи приятелю, дали си открил тайната на благочестието в своя живот? Тя е велика и блажена. В нея няма противоречие. Може би си разочарован и отчаян от живота и нямаш надежда за идните дни. Не се бави, потърси Христос – великата тайна на благочестието! То е голяма печалба (І Тим. 6:6) и е „полезно за всичко, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот“ (І Тим. 4:8). Дано Бог открие и на теб тази велика тайна, така че и твоят живот да стане отражение на Христовата чистота и святост! Да бъде!

 

Текстът е заимстван от тук.

Similar Posts