20 май 2024 г.

ОЕЦ проведе отчетно-изборно събрание

На 27 май 2023 г. се проведе редовното отчетно-изборно събрание на Обединени евангелски църкви. Срещата бе открита от председателя на управителния съвет пастир Румен Борджиев. Съгласно устава на сдружението, всяко от членуващите вероизповедания има право на петима делегати с право на глас.

Дневният ред на събранието включваше доклад за дейността на управителния съвет през изминалата 2022 г.; отчет на финансовото състояние и доклад на ревизионната комисия; някои промени в устава на организацията; избор на нови ръководни органи. Заседанието се водеше от Влади Райчинов, а протоколът бе поверен на адв. Грета Ганева.

В доклада си пастир Борджиев очерта някои основни събития и развития от изминалия отчетен период. Становището на ревизионната комисия беше прочетено от нейния председател Мария Бучкова.

Събранието преизбра пастир Румен Борджиев за председател и Влади Райчинов за заместник председател за нов двугодишен мандат. Наред с това беше прието и изменение в устава на сдружението, според което се допуска избирането на повече от един заместник председател. След това общото събрание прие пастир Благовест Николов като втори заместник председател на УС на Обединени евангелски църкви.

Сред акцентите в дискусията беше подготовката на учебниците „Благонравие“ по учебна програма „Религия“. До тази година издаването им бе поверено на Библейска лига, а от 2023 г. се поема от Българско библейско дружество. Събранието взе решение да се открие кампания за набиране на допълнителни средства за подкрепа този така ценен проект.

В изказванията бяха припомнени някои резултати от последното преброяване на нацията през 2021 г., според което 69 852 души са се идентифицирали като протестанти. Беше направен кратък анализ на тези данни, като се изтъкна, че общият брой на евангелско-протестантската общност е далеч по-голям от това число. Но по време на преброяването е имало групи, които са предпочели да посочат отговор „други“ с надеждата, че ще могат да се обособят като отделно вероизповедание на етнически признак. В крайна сметка това решение се оказва несполучливо и недалновидно.

П-р Николай Неделчев, бивш председател на ОЕЦ за няколко мандата и бивш президент на Европейския евангелски алианс (ЕЕА) запозна присъстващите с някои динамики в рамките на нашето представителство на континентално ниво. По-рано през 2023 г. д-р п-р Даниел Топалски се беше оттеглил от борда на ЕЕА и сега там има овакантено място. По предложение на Стойко Петков общото събрание на ОЕЦ номинира Влади Райчинов да бъде издигнат за тази роля. Гласуването е предвидено в дневния ред на следващата генерална асамблея на ЕЕА, която ще се проведе на 6-7 октомври 2023 г.

След тези дискусии Общото събрание на ОЕЦ прие още едно изменение в Устава на организацията. Към член 2 се добавя нова точка, описваща накратко историята на учредяването и възстановяването на българския евангелски алианс: „Сдружението ОЕЦ е продължител на сдружение ОЕЦ, учредено през 1909 г. от ЕМЕЦ, СЕСЦ и СЕБЦ, към които през 1932 г. се присъединява и СЕПЦ. През 1949 г. сдружението е принудено да прекрати дейност, а след края на комунистическия режим тези четири деноминации заедно с ББЦ възстановяват сдружението.“ Тази промяна беше приета единодушно.

Новият състав на Управителния съвет също беше утвърден с гласуване. В него сега влизат представители на всички деноминации членки на ОЕЦ, както и председателят и неговите двама заместник председатели. Беше отбелязано, че от тази година Съюзът на евангелските съборни църкви има нов председател: п-р Рангел Кълвачев. Но тъй като документите за този нов избор все още не са преминали през съда, засега мястото в УС на ОЕЦ от името на тази деноминация продължава да се заема от досегашния председател на СЕСЦ п-р Георги Желев. Тази промяна ще бъде отразена, когато стане факт.

Събранието прие и нова Ревизионна комисия в състав: Мария Бучкова, Петър Петров и Николай Златев.

 

Отбелязване на 30 години от възстановяването на ОЕЦ

Няколко дни по-рано ОЕЦ проведе специално тържество в залата на софийската Евангелска методистка епископална църква „Д-р Лонг“ по повод 30 години от възстановяването на сдружението. Присъстваха гости от близо и далеч. Беше дадена възможност на някои предишни председатели на ОЕЦ като п-р Бедрос Алтунян (с видео обръщение), п-р Павел Игнатов, п-р Теодор Ангелов и п-р Николай Неделчев да разкажат спомени и да отправят обръщения. Преглед на развитието тези събития изложи историкът Момчил Петров.

Similar Posts