22 апр. 2024 г.

Нов превод на Писанието

По инициатива на Обединени библейски дружества (UBS) през 1993 г. в София се създаде комисия за нов превод на Библията от оригиналните текстове – от еврейски език на Стария завет и от гръцки език на Новия завет

Проектът е осъществен от преводачески екип от езиковеди библеисти от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в състав: проф. д-р Николай Шиваров, проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Иван Желев, проф. д-р Емил Трайчев, доц. д-р Ивайло Найденов, ст. преп. Румен Стефанов и проф. д-р Светлина Николова – стилист от Кирило-Методиевия център при Българската академия на науките. Преводният процес беше наблюдаван и напътстван от преводачески консултанти от страна на UBS. След 20 г. работа по превода, стилистична редакция и предпечатна подготовка през ноември 2013 г. беше отпечатано първото издание.

Настоящият нов превод на Библията е в отговор на нуждата на нашето общество Божието лово да достигне до всички на съвременен български език. За разлика от съществуващите до този момент превод и ревизии на Библията в България новият превод е съобразен както с новите постижения на библейската наука, така и с принципите на функционалния превод, т.е. представя библейското послание по начин, съобразен с особеностите и развитието на литературния български език. Това го прави лек и разбираем при четене.

Представеният нов превод на Библията на съвременен български език е уникално по рода си явление. За първи път от 140 г. има превод от оригиналните езици, а не ревизия и редакция на по-ранен библейски превод. Съществуващите до момента ревизирани издания – на Българско библейско дружество, на фондация „Библейска лига“ и на издателство „Верен“, са редакции на един и същ първоизточник. Новият превод изследва оригиналните текстове с помощта на най-новите постижения в областта на библейската екзегетика, възползвайки се от опита и ресурсите на Обединените библейски дружества – организация, осъществила до момента в световен мащаб 1278 превода на Новия завет, 495 на цялата Библия и 817 на отделни части от нея (Евангелия, Псалми и др.).

Преводът не следва конкретна църковно-богословска традиция, т. е. не е нито „православен“, нито „протестантски“, а е съобразен с опита и методологията на UBS за надконфесионален библейски превод, който да се ползва от възможно най-широк кръг вярващи, а също така да е и разбираем и достъпен за обществеността. Като част от надконфесионалния си характер той съдържа и неканоничните книги. Те са обособени в отделен раздел с предговор, който обяснява разликата между тях и останалите библейски книги.

Разделянето на библейския текст на глави и стихове във вида, в който е познат днес, не е неделима част от него, но е извършено след написването му. През 1204-1205 г. епископът на Кентърбъри Стефан Лангтон разделя текста на глави, а първият, който поставя номера на стиховете във всяка глава, е френският печатар Робер Етиен през 1551 г. Това разделяне на глави и стихове, макар и несъвършено, започва да се използва в различни издания и преводи на Библията. С течение на времето то довежда до обособяване на отделни традиции в разделянето на библейския текст на глави и стихове в различните християнски изповедания: православно, римокатолическо и протестантско. Като неутрално по отношение на конкретна църковна традиция в новия превод е следвано разделянето на глави и стихове в еврейския Стар завет и гръцкия Нов завет така, както е дадено в текстокритичните научни издания на Немското библейско дружество Biblica Hebraica Stuttgartensia и Novum Testamentum Grace (Nestle-Aland). Номерацията на главите и стиховете в неканоничните книги следва Septuaginta: Vetus Testamentym grace iuxta LXX interpretes, A. Rahlfs (ed.). В по-голяма степен има разлики в номерацията между новия превод и Синодалната Библия, особено в Псалмите, и само на няколко места с номерацията на глави и стихове в Цариградската Библия. Навсякъде различията са обозначени с бележки под черта.

Текстът има тематични подзаглавия. Друг нов подход при представянето на оригиналната авторова мисъл е разделянето му на смислови параграфи, както и отделянето на поетичните текстове с по-различно оформление. Към всяка библейска книга, включително и към неканоничните, има кратко въведение, даващо информация за темата и съдържанието ú. Богат набор от бележки под черта пояснява значението на отделни думи или изрази, или дава алтернативно значение от други библейски ръкописи. Допълнителна помощ за задълбочено изучаване е наличието на смислови препратки, включително от и към неканоничните книги. Като помощни материали изданието съдържа хронологична таблица на времето на царете и пророците, юдейски календар и денонощен юдейски цикъл, както и богат картографски материал. Изданието е луксозно, с корица от екокожа във виненочервен цвят и кутия. Подходящо е както за лична употреба, така и като стилен подарък.

Similar Posts