05 дек. 2023 г.

„Пътят на освещението“

Възгледът на братята Уесли
за освещението и християнското съвършенство

В края на 2017 г. излезе от печат първата книга на п-р д-р Даниел Топалски, озаглавена Пътят на освещението. Книгата е посветена на възгледа на братята Джон и Чарлз Уесли за освещението и християнското съвършенство. Текстът е защитен като докторска дисертация в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през октомври 2017 г. под научното ръководство на доц. д-р Мариян Стоядинов и с рецензенти: проф. дфн Георги Каприев и доц. д-р Свилен Тутеков.

Авторът предлага първото цялостно научно изследване у нас върху централната тема в богословието на братята Уесли. Техният възглед за освещението и християнското съвършенство е реконструиран в общия контекст на богословското им творчество, като са отчетени както съществените вътрешни връзки с останалите важни богословски теми, така и продуктивният диалог между Джон и Чарлз, който се отличава със забележителен творчески потенциал. Този тип реконструкция се отличава с иновативен характер и очертава нови перспективи пред изследванията, посветени на богословието и практиката на ранния методизъм.

Приносно значение има предложената в първата глава обща богословска биография, която ясно откроява основните етапи във формирането на богословските убеждения на братята Уесли с оглед на централната за тях тема за освещението и християнското съвършенство. Подчертана е ролята на третото обръщение в биографията на двамата братя, което им помага да се оттласнат от пиетисткия индивидуализъм и да поставят своето богословие на освещението в присъщия за него общностен контекст.

Богословието на освещението на Джон и Чарлз Уесли е представено обобщено като богословие на участието и на добродетелта. Очертаването на тези два аспекта и на връзката помежду им предлага една различна гледна точка към темата, която не е намерила отражение в множеството досегашни изследвания.

Д-р п-р Даниел Топалски по време на лекция към Международната научна конференция в СУ „Св. Кл. Охридски“ по повод 500 години от началото на Реформацията (снимка: Влади Райчинов)

Авторът аргументирано показва, че пътят на спасението според братята Уесли е най-вече път на освещението (via sanctificationis), по който в живота на вярващите благодатно се усвояват последиците от изкупителното дело на Исус Христос.

Определянето на трите предпазни клаузи в практическото богословие на Джон и Чарлз Уесли, които имат ключово значение за опазване интегритета на тяхното богословие на освещението, представлява съществен акцент в третата глава на книгата. Тези клаузи не позволяват разглеждането на християнското съвършенство извън контекста на всеобхватния процес на освещението и така го предпазват от възможните едностранчиви интерпретации, провокирани най-вече от учението за безусловното предопределение, антиномизма и тесногръдия и неразумен религиозен фанатизъм.

 

 

 

 


Книгата е публикувана от издателство „Нов човек“ през есента на 2017 г. Кратка анотация:

Богословското творество на братята Джон и Чарлз Уесли е слабо познато в България. До началото на нашия век почти липсват български издания на техни съчинения. Едва през 2003 г. се появяват някои издания, които документират дискусиите и ученията на братята. През 2015 г. се появява българското издание на Ясно изложение на християнското съвършенство, което е свидетелство за сериозния опит от страна на Джон Уесли да изложи общото за двамата братя разбиране за освещението и християнското съвършенство. Необходимо е този възглед да се реконструира зщото притежава потенциала да се превърне в плодотворно поле на диалог не само с Православната църква, но и с всички останали традиции, оказали влияния върху богословското формиране на бащите на методисткото движение.

Тази книга е опит за такава реконструкция, провокиран както от празнотите в българската богословска литература, така и от диалогичния потенциал на очакваните резултати. В настоящото издание първоначалният вариант е предложен на вниманието на читателя с незначителни промени.

Similar Posts