Прогресията на благовестието

Събитието на Възнесението беше преломен момент в историята на благовестието. Основния Божествен Свидетел - Исус Христос, напускаше Своята мисия. Той напускаше, но не безплоден. Отделяйки се от Земята, Той остави Свой заместник – един нарастващ във времето организъм, наречен Църква.

Веднага се появява важен въпрос в ума на всеки мислещ. Как една група от несъвършени хора би могла да изпълнява онова, което съвършеният Исус правеше за благовестието?

Отговорът е в Словото Божие: За Бога няма нищо невъзможно!

Исус се възнася при Отец и прави нещо, което е уникално: Той се връща в Църквата Си в лицето на Святия Дух: „И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила от горе“ (Лука  24:49, ББД).

Ап. Петър разяснява в деня на Петдесетница какво се е случило в онзи ден: „И така, като се възвиси от дясно на Бога, и взе от Отца обещания Свет Дух, Той изля това, което виждате и чувате“ (Деяния 2:33, ББД).

Желанието ми е днес да видим как тази размяна може да е в полза на благовестието - Исус се издига до Отца, а Святият Дух се снижава, за да работи в Църквата и чрез Църквата на Земята.  Исус напуска Църквата, но е заместен от Светия Дух като постоянно Божие присъствие в Църквата.

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки“ (Йоан 14:16, ББД).

Така Църквата беше екипирана за световната си мисия.

Тук много искам да видим една истина, валидна тогава и днес: Ако искаме да усетим Светия Дух, спускащ се над нас, за да ни води и използва, ние трябва да направим всичко възможно да издигнем високо Исус в живота си. Ако искам да се изразя математически - изпълването ни със Светия Дух е пропорционално на това, в каква степен ние издигаме Исус в живота си! Тогава - ще запиташ ти- как да издигам Исус?

Ап. Петър има да ни каже нещо по въпроса!

Един въпрос е оставал актуален през вековете и до днес: Кой според теб е Исус? Ако имам правилно разбиране и непоколебима увереност в това, което вярвам, тогава аз ще зная Кой е Исус и ще зная като Какъв да Го издигам в сърцето си и пред хората в света! Когато в Евангелието на Лука Исус зададе този въпрос на учениците Си, Петър даде един отговор, който обикновено дават ученици, които не са си научили добре урока: „Ти си Божият Христос”(Лука 9:20)! Сега обаче ние чуваме в Деяния на апостолите Петър да дава отговор, показващ, че той има солидни познания по Въпрос №1 от конспекта на изпита по Благовестване!

В Деня на Петдесетница, застанал пред вярващи в Бога евреи, Петър представи Исус в следния образ:

Исус –беше Човекът (очакваният от евреите Месия, беше човек) от Назарет (Деяния 2:22а);

Исус – беше Засвидетелстваният от Бога чрез безспорни чудеса и знамения (Деяния 2:22б);

Исус – беше Разпънатият от грешните по Божия воля и предузнание (Деяния 2:23);

Исус – беше Възкресеният от Бога според пророчества и очевидци (Деяния 2:24-32);

Исус – беше Възнесен и седящ отдясно (равен на Бога) на Отец (Деяния 2:33а);

Исус – беше взел от Отец Святия Дух и го беше изпратил на Църквата (упълномощаване) (Деяния 2:33б).

Обръщаме няколко страници и четем за езическата Петдесетница в Деяния на апостолите 10 глава. Там Петър отново благовества, но този път пред група езичници в дома на Корнилий. Петър повтаря отговора на въпроса „Кой е Исус?”, но този път за езическа аудитория. Кой е Исус за езичниците:

Исус – беше Словото (Истинският Логос) пратено до Израил (Деяния 10:36а);

Исус – беше носещият мир между Бога и човеците (езичникът винаги е търсел мир с божеството) (Деяния 10:36б);

Исус – беше Господар на всички (Деяния 10:36в);

Исус – беше Помазаният и доказан от Бога Човек от Назарет, за да върши добро и да изцелява чрез Бога робите на дявала (Деяния 10:38);

Исус – беше Разпънатият на кръст (жертвата) според свидетелството на апостолите (Деяния 10:39);

Исус – беше Възкресеният от Бога (живият) (Деяния 10:40);

Исус – Беше Съдията на живите и мъртвите (Деяния 10:42);

Исус – Беше Спасителят, Който осигурява прощение на греховете чрез вяра в Него (Деяния 10:43).

Всяко от определенията, които Петър дава за Исус, може да бъде заглавие на книга. Те заслужават да им отделим и време, и внимание, за да ги разбираме по-добре. Петдесетница е времето, в което Светият Дух идва, за да отвори умовете. Умовете на вярващите в Христос, за да знаем Кой е Христос и да Го издигаме високо в живота си и в обществото си. Петдесетница е моментът, в който Светият Дух започва да работи и в сърцата на хората по света, за да се питат как правилно да служат на Бога. Картината от Деяния 2 и Деяния 10 се повтаря и до днес в една или друга форма. Много е важно да има днес хора като Петър. Новородени вярващи,  които да са послушни на водителството на Светия Дух. Той – Светият Дух, и днес продължава да подбужда хора да търсят истината. Когато Бог изпрати до нас или ни изпрати нас до такива хора, от нас се очаква да им кажем истината, а не да им губим времето.

Преди години бях за кратко време в Пловдив. Свърших си работата рано и ми оставаха 5 часа до тръгването на влака. Изведнъж пред мен видях една позната. Поздравихме се и седнахме на кафе да си говорим. Минаха часове в разговори за общи работи. Тя не знаеше, че съм вярващ. През цялото време чувствах, че трябва да й кажа за Бога, но все не се решавах. Накрая, един час преди да се разделим, аз се престраших и казах, че съм вярващ. Тя се дръпна назад и каза: „Защо, не каза по-рано? Аз имам толкова много въпроси, които искам да питам. Изгубихме толкова много време в безсмислени разговори …!”.

Почувствах се сериозно изобличен и засрамен.

Във времето около Петдесетница една от молитвите ни трябва да бъде: Боже отвори сърца, които да търсят истината за Теб! Отвори и уста, които правилно да казват истината за Теб в Исус! Да я казват правилно както на „вярващите в нещо”, така и на атеистите, които отричат вечното, но вярват във временното. Около нас има стотици и хиляди, които търсят. Само Светият Дух ги познава. Ако издигаме Исус в живота си, Той ще ни дава изобилно от Духа Си, а Духът ще ни води да свидетелстваме и днес да бъдем успешни „ловци на човеци”! От 1992 г. досега евангелистите са единствената растяща религиозна група в България. Евангелската църква расте, но бавно. Издигайки Исус и черпейки все повече от силата и познанието на Светия Дух, ние ще видим ускорение в този растеж!